Про садочок


А наш дитсадочок «КОЛОСОЧКОМ» зветься, Бо в дитсадочку всім весело живеться. Вихователі в садочку, як мами рідненькі. Наші няні молодці, моторні, справненькі. Гарні спонсори у нас - нас вони не забувають, Діти вдячні їм за це, радо їх вітають!

Get Adobe Flash player

СТАТУТ

ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ «КОЛОСОК» (ЯСЕЛ-САДКА) ЗАГАЛЬНОГО РОЗВИТКУ с.ВЛАДИСЛАВКА МИРОНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ.

м.Миронівка

2020 рік

 

І. Загальні положення

1.1. ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ «КОЛОСОК» (ЯСЛА – САДОК)

С.ВЛАДИСЛАВКА МИРОНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ перебуває у власності територіальної громади Миронівки в особі Миронівської міської ради.

1.2. Повна назва: Заклад дошкільної освіти «Колосок» (ясла-садок) с.Владиславка  Миронівської міської ради Київської області.

1.3. Скорочена назва: ЗДО «Колосок».

1.4. Юридична адреса ЗДО «Колосок»: 08801, Київська область,  Миронівський район,  с. Владиславка вул. Заводська, буд.1а. Телефони: (04574)_45234. Електронна адреса  Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.

1.5.  ЗДО «Колосок» є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунок в установі банку, печатку, штамп, ідентифікаційний номер: 37870303. ЗДО «Колосок» має статус неприбуткового закладу освіти.

1.6. Засновником ЗДО «Колосок»  є Миронівська міська рада, код ЄДРПОУ –04362510, місцезнаходження: 08842, Київська область, Миронівський район, с.Владиславка вул..Центральна 183 , яка представляє спільні інтереси об’єднаної територіальної громади.

1.7. Органом управління майном ЗДО «Колосок» є Миронівська міська рада Київської області. Засновник здійснює повноваження, визначені законами України та іншими нормативно-правовими документами. Галузеве управління закладом здійснює гуманітарний відділ виконавчого комітету Миронівської міської ради.

1.8. ЗДО «Колосок» є правонаступником Дошкільного навчального  закладу загального розвитку ясла-сад «Колосок» Владиславської сільської ради .

1.9. ЗДО «Колосок» (далі – заклад  дошкільної освіти) у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Положенням про дошкільний навчальний заклад (далі – Положення), іншими нормативно-правовими актами, наказами та рекомендаціями центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері освіти, власним статутом.

1.10. Заклад  дошкільної освіти є юридичною особою, має печатку і штамп встановленого зразка, бланки з власними реквізитами, може здійснювати самостійний бухгалтерський облік, мати реєстраційний рахунок в органах Державного казначейства.

1.11. Головною метою закладу  дошкільної освіти є забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти, задоволення потреб громадян у нагляді, догляді та оздоровленні дітей, створення умов для їх фізичного, розумового, соціально-морального і духовного розвитку.

1.12. Діяльність закладу  дошкільної освіти спрямована на реалізацію основних завдань дошкільної освіти:

 • збереження та зміцнення фізичного, психічного, духовного здоров’я дитини;
 • виховання у дітей любові до України, шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей українського народу, а також цінностей інших націй і народів, свідомого ставлення до себе, оточення та довкілля;
 • формування особистості дитини, розвиток її творчих здібностей, набуття нею соціального досвіду;
 • виконання вимог Базового компонента дошкільної освіти;
 • здійснення соціально-педагогічного патронату сім'ї;
 • забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту;
 • здійснення корекційно-відновлюваної роботи з дітьми, які мають психофізичні вади розвитку, забезпечення їх соціально-психологічної реабілітації.

1.13. Заклад  дошкільної освіти самостійно приймає рішення і здійснює діяльність у межах компетенції, передбаченої чинним законодавством України, Положенням та даним статутом.                                                 

1.14. Заклад  дошкільної освіти несе відповідальність перед особою, суспільством та державою за:

 • реалізацію головних завдань дошкільної освіти, визначених Законом України «Про дошкільну освіту»;
 • забезпечення рівня дошкільної освіти в межах державних вимог щодо її змісту, рівня і обсягу;
 • створення безпечних та нешкідливих умов розвитку, виховання та навчання дітей, умов для їх фізичного розвитку та зміцнення здоров’я відповідно до санітарно-гігієнічних вимог та забезпечення їх дотримання;
 • дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріально-технічної бази;
 • дотримання умов, що визначаються за результатами атестації.

1.15. Взаємовідносини між закладом дошкільної освіти, юридичними і фізичними особами визначаються угодами, що укладені між ними.

1.16. Міжнародне співробітництво закладом  дошкільної освіти здійснюється відповідно до Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», інших нормативно-правових актів, а також міжнародних договорів України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.

Заклад  дошкільної освіти має право відповідно до законодавства України укладати договори про співробітництво, встановлювати прямі зв'язки із навчальними закладами, науковими установами системи освіти зарубіжних країн.

 1. Комплектування дошкільного закладу

2.1. Заклад  дошкільної освіти розраховано на 60 місць. Мережа груп, режим роботи груп та тривалість перебування в них дітей встановлюється відповідно до рішення виконавчого комітету Миронівської міської ради.

2.2. Групи комплектуються за віковими (одновіковими та різновіковими) ознаками, відповідно до нормативів наповнюваності, санітарно-гігієнічних норм і правил утримання дітей у дошкільному закладі.

Планова наповнюваність груп дітьми становить:

 • для дітей віком від 1 до 3-х років – до 15 осіб;
 • для дітей віком від 3 до 6 (7) років – до 20 осіб;
 • різновікові – до 15 осіб;
 • інклюзивна група – до 15 осіб.

Засновник може встановлювати меншу наповнюваність груп дітьми. Відповідно до нормативів наповнюваності груп закладів  дошкільної освіти (ясел-садків) компенсуючого типу, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України, наповнюваність спеціальних груп дітьми з важкими порушеннями мовлення не повинна перевищувати 10 осіб, з фонетико-фонематичним недорозвитком мовлення не повинна перевищувати 12 осіб.

2.3. До логопедичних груп зараховуються діти, які мають тяжкі мовленнєві порушення (загальне недорозвинення мовлення, ринолалія, заїкуватість, алалія, афазія, дизартрія), фонетико-фонематичне недорозвинення мовлення, дислалію при збереженому слусі та інтелекті.

Не зараховуються до логопедичних груп діти, які мають виражені порушення слуху, зору; розумово відсталі; з психопатоподібною поведінкою, хворі на епілепсію, шизофренію; з тяжкими порушеннями опорно-рухового апарату, які самостійно не пересуваються і потребують особливого догляду.

До інклюзивних груп зараховуються діти з особливими освітніми потребами, у тому числі з інвалідністю, які за висновком лікарсько-консультативної комісії можуть відвідувати заклади  дошкільної освіти.

2.4. Прийом дітей до закладу дошкільної освіти здійснюється завідувачем протягом календарного року на підставі заяви батьків, або осіб, які їх замінюють; свідоцтва про народження дитини, медичної довідки про стан здоров’я дитини, медичної довідки дільничного лікаря про епідеміологічне оточення, при необхідності – документів для встановлення батьківської плати; документів для зарахування в логопедичну групу (направлення гуманітарного відділу Миронівської міської ради, витягу з протоколу засідання Київської обласної психолого-медико-педагогічної консультації).

2.5.Переведення дитини з однієї вікової групи до іншої, формування новостворених груп здійснюється наприкінці оздоровчого періоду (серпень).

2.6. За дитиною зберігається місце у закладі  дошкільної освіти у разі її хвороби, карантину, санаторного лікування, на час відпустки батьків або осіб, які їх замінюють, а також у літній період (75 днів).

2.7. Відрахування дитини із закладів  дошкільної освіти може здійснюватись:

 • за бажанням батьків, або осіб, які їх замінюють;
 • на підставі медичного висновку про стан здоров’я дитини, що виключає можливість її подальшого перебування в закладі дошкільної освіти ;
 • у разі несплати без поважних причин батьками або особами, які їх замінюють, плати за харчування дитини протягом 2-х місяців.

2.8. Адміністрація заклад  дошкільної освіти письмово повідомляє батьків або осіб, які їх замінюють, про відрахування дитини не менше як за 10 календарних днів.

2.9. Соціально-педагогічний патронат здійснюється у межах території, яка закріплена за закладом  дошкільної освіти гуманітарним відділом Миронівської міської ради. Проводиться облік дітей дошкільного віку, пропагування дошкільної освіти; обов’язкове виявлення і охоплення дітей старшого дошкільного віку дошкільною освітою; забезпечення умов для здобуття дошкільної освіти дітьми дошкільного віку, які потребують корекції фізичного розвитку, але не відвідують закладів  дошкільної освіти; надання консультаційної допомоги сім’ї; проведення заходів пренатальної педагогіки.

III. Режим роботи закладу  дошкільної освіти

3.1. Заклад  дошкільної освіти працює за п’ятиденним робочим тижнем протягом 10,5 годин, функціонує одна цілодобова (з 24-годинним перебуванням дітей). Вихідні дні: субота, неділя, святкові дні. При необхідності заклад  дошкільної освіти працює згідно із рішенням засновника.

3.2. Режим роботи закладу  дошкільної освіти, тривалість перебування в ньому дітей встановлюється засновником відповідно до законодавства України.

3.3. Щоденний графік роботи груп закладу  дошкільної освіти :

початок роботи – 7.30, закінчення роботи – 18.00.

3.4. Графік роботи цілодобової групи:

Понеділок з 7.00 – п’ятниця до 18.00.

 1. Організація освітнього процесу в закладі дошкільної освіти

4.1. Навчальний рік у закладі  дошкільної освіти починається 1 вересня і закінчується 31 травня наступного року. З 1 червня до 31 серпня (оздоровчий період) у закладі  дошкільної освіти проводиться оздоровлення дітей.

4.2. Заклад  дошкільної освіти здійснює свою діяльність відповідно до річного плану, який складається на навчальний рік та оздоровчий період.

4.3. План роботи схвалюється педагогічною радою закладу  дошкільної освіти, затверджується завідувачем закладом  дошкільної освіти і погоджується з гуманітарним відділом Миронівської міської ради. План роботи закладу  дошкільної освіти на оздоровчий період додатково погоджується з органом територіальної Державної санітарно-епідеміологічної служби.

4.4. У закладі  дошкільної освіти навчання та виховання дітей здійснюється українською мовою.

4.5. Зміст дошкільної освіти визначається Базовим компонентом дошкільної освіти та реалізується згідно з Державною базовою програмою та іншими додатковими програмами розвитку дітей, затвердженими центральним органом виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері освіти. Освітній процес у логопедичних групах здійснюється за окремими програмами і методиками, розробленими на основі Державної базової програми, затвердженими в установленому порядку.

4.6. Заклад  дошкільної освіти організовує освітній процес за фізкультурно-оздоровчим  напрямком.

4.7. Щоденна кількість і послідовність занять для дітей визначається орієнтовним розкладом, складеним відповідно до Державної базової програми або до інших додаткових програм розвитку дітей, з урахуванням проведення корекційно-розвивальної роботи та гранично допустимого навчального навантаження; схвалюється педагогічною радою і затверджується
завідувачем закладу  дошкільної освіти .

4.8. Заклад  дошкільної освіти може надавати за запитом батьків додаткові освітні послуги, які не визначені Державною базовою програмою, лише на основі угоди між батьками або особами, які їх замінюють, та закладом  дошкільної освіти у межах гранично допустимого навантаження дитини. Платні послуги не можуть надаватися замість або в рамках Державної базової програми. Відмова батьків або осіб, які їх замінюють, від запропонованих додаткових освітніх послуг не може бути підставою для відрахування дитини із закладу   дошкільної освіти.

 1. Організація харчування дітей у закладі дошкільної освіти

5.1. У дошкільному закладі встановлено триразове збалансоване харчування. Кратність харчування може змінюватись відповідно до режиму роботи закладу   дошкільної освіти, встановленого засновником.

5.2. Порядок забезпечення продуктами харчування встановлюється і здійснюється на підставі договорів щодо постачання продуктів, які укладені з переможцями конкурсних торгів на право постачання продуктів харчування, що проведені конкурсним комітетом і гуманітарним відділом.

5.3. У разі переходу закладу  дошкільної освіти на самостійний баланс, договори укладаються між постачальником та адміністрацією закладу  дошкільної освіти.

5.4.У разі організації харчування приватним підприємцем, договір укладається між адміністрацією закладу  дошкільної освіти та приватним підприємцем.

5.5. Контроль за організацією та якістю харчування, вітамінізацією страв, закладкою продуктів харчування, кулінарною обробкою, виходом страв, смаковими якостями їжі, санітарним станом харчоблоку, правильністю зберігання, дотриманням термінів реалізації продуктів покладається на старшу медичну сестру та завідувача закладу дошкільної освіти.

5.6. Порядок встановлення плати за харчування дитини в закладі  дошкільної освіти

 визначається рішенням виконавчого комітету Миронівської міської ради.

 1. Медичне обслуговування дітей у закладі дошкільної освіти

6.1. Медичне обслуговування дітей у закладі  дошкільної освіти здійснюється на безоплатній основі старшою медичною сестрою та лікарем міської дитячої поліклініки.

6.2. Медичний персонал здійснює лікувально-профілактичні заходи, у тому числі проведення обов'язкових медичних оглядів, медичних оглядів перед профілактичними щепленнями; контроль за станом здоров’я, фізичним розвитком дитини, організацією фізичного виховання, загартуванням, дотриманням санітарно-гігієнічних норм та правил, режимом та якістю харчування; проведення профілактичних щеплень згідно з календарем щеплень, надання невідкладної медичної допомоги на догоспітальному етапі, організацію заходів для госпіталізації (у разі показань) та інформування про це батьків або осіб, які їх замінюють.

6.3. До основних обов'язків медичних працівників закладу  дошкільної освіти належать:

 • моніторинг стану здоров'я, фізичного та нервово-психічного розвитку дітей, надання їм невідкладної медичної допомоги;
 • проведення лікувально-оздоровчих заходів;
 • організація і проведення медичних оглядів, у тому числі поглиблених, профілактичних та оздоровчих заходів, оцінка їх ефективності;
 • здійснення контролю за організацією та якістю харчування, дотриманням раціонального режиму освітньої діяльності, навчального навантаження, попередженням травматизму;
 • медичний контроль за виконанням санітарно-гігієнічного та протиепідемічного режиму;
 • проведення санітарно-просвітницької роботи серед дітей, батьків або осіб, які їх замінюють, та працівників закладів дошкільної освіти .

6.4. Заклад  дошкільної освіти надає приміщення і забезпечує належні умови для роботи медичного персоналу та проведення лікувально-профілактичних заходів.

6.5. Для здійснення корекційно-відновлювальної роботи в закладі  дошкільної освіти обладнуються відповідні кабінети і приміщення.

VII. Учасники освітнього процесу

7.1. Учасниками освітнього процесу у закладі дошкільної освіти є: діти дошкільного віку, завідувач, педагогічні працівники, помічники вихователів, медичні працівники, батьки або особи, які їх замінюють, фізичні особи, які надають освітні послуги у сфері дошкільної освіти.

7.2. Права дитини у сфері дошкільної освіти визначені Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту» та іншими нормативно-правовими актами.

7.3.Дитина має гарантоване державою право на:

 • безоплатну дошкільну освіту;
 • безпечні та нешкідливі для здоров’я умови утримання, розвитку, виховання і навчання;
 • захист від будь-якої інформації, пропаганди та агітації, що завдає шкоди її здоров’ю, моральному та духовному розвитку;
 • безоплатне медичне обслуговування;
 • захист від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять здоров’ю дитини, а також фізичного та психічного насильства, приниження її гідності;
 • здоровий спосіб життя;
 • інші права, передбачені чинним законодавством України.

7.4. Права батьків або осіб, які їх замінюють:

 • вибирати дошкільний навчальний заклад та форму здобуття дитиною дошкільної освіти;
 • обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування дошкільного закладу;
 • звертатися до відповідних органів управління освітою з питань розвитку, виховання і навчання своїх дітей;
 • захищати законні інтереси своїх дітей у відповідних державних органах і суді.

Інші права, передбачені чинним законодавством України, встановлюються Батьківським договором.

7.5.Батьки або особи, які їх замінюють, зобов’язані:

 • виховувати у дітей любов до України, повагу до національних, історичних, культурних цінностей українського народу, дбайливе ставлення до довкілля;
 • забезпечувати умови для здобуття дітьми старшого дошкільного віку дошкільної освіти за будь-якою формою;
 • постійно дбати про фізичне здоров’я, психічний стан дітей, створювати належні умови для розвитку їх природних задатків, нахилів та здібностей;
 • поважати гідність дитини;
 • виховувати у дитини працелюбність, шанобливе ставлення до старших за віком, державної мови, регіональних мов або мов меншин і рідної мови, до народних традицій і звичаїв;
 • своєчасно вносити плату за харчування дитини у дошкільному закладі;
 • своєчасно повідомляти дошкільний заклад про можливість відсутності або хвороби дитини;
 • слідкувати за станом здоров’я дитини;
 • виконувати інші обов’язки, що передбачені законодавством України, та встановлені Батьківським договором.

7.6.На посаду педагогічного працівника закладу  дошкільної освіти призначається особа, яка має відповідну педагогічну освіту, забезпечує результативність та якість роботи, а також фізичний та психічний стан якої дозволяє виконувати професійні обов’язки.

7.7.Трудові відносини регулюються законодавством України про працю, Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», іншими нормативно-правовими актами та правилами внутрішнього трудового розпорядку закладу  дошкільної освіти .

7.8.Педагогічні працівники мають право:

 • на вільний вибір педагогічно доцільних форм, методів і засобів роботи з дітьми;
 • брати участь у роботі органів самоврядування закладу дошкільної освіти;
 • на підвищення кваліфікації, участь у методичних об'єднаннях, нарадах тощо;
 • проводити у встановленому порядку науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу;
 • вносити пропозиції щодо поліпшення роботи закладу дошкільної освіти;
 • на соціальне та матеріальне забезпечення відповідно до законодавства;
 • об’єднуватися у професійні спілки та бути членами інших об’єднань громадян, діяльність яких не заборонена законодавством України;
 • на захист професійної честі та власної гідності;
 • на інші права, що не суперечать законодавству України.

7.9.Педагогічні працівники зобов’язані:

 • виконувати статут, правила внутрішнього розпорядку, умови контракту чи трудового договору;
 • дотримуватися педагогічної етики, норм загальнолюдської моралі, поважати гідність дитини та її батьків ;
 • забезпечувати емоційний комфорт, захист дитини від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять її здоров’ю, а також від фізичного та психологічного насильства;
 • брати участь у роботі педагогічної ради та інших заходах, пов’язаних з підвищенням професійного рівня, педагогічної майстерності, загальної культури;
 • виконувати накази та розпорядження керівництва;
 • виконувати інші обов’язки, що не суперечать законодавству України.

7.10. Права, обов’язки та соціальні гарантії інших працівників закладу  дошкільної освіти регулюються трудовим законодавством та правилами внутрішнього трудового розпорядку дошкільного закладу.

7.11.Працівники закладу  дошкільної освіти несуть відповідальність за збереження життя, фізичне і психічне здоров’я дитини згідно з чинним законодавством України.

7.12. За успіхи в роботі встановлюються форми матеріального та морального заохочення, які обумовлені правилами трудового розпорядку та колективним договором закладу  дошкільної освіти.

7.13.Педагогічних працівників закладу  дошкільної освіти призначає на посади та звільняє з посад завідувач закладу  дошкільної освіти.

7.14.Педагогічні працівники закладу дошкільної освіти підлягають атестації, яка здійснюється у встановлені терміни, відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого центральним органом виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері освіти.

7.15. Працівники закладу дошкільної освіти у відповідності до статті 26 Закону України «Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення» проходять періодичні медичні огляди в установленому порядку.

7.16. Педагогічні працівники, які систематично порушують статут, правила внутрішнього трудового розпорядку закладу дошкільної освіти, не виконують посадових обов'язків, умови колективного договору (контракту) або за результатами атестації не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи відповідно до чинного законодавства України.

VIIІ. Управління закладом дошкільної освіти

8.1. Управління закладом  дошкільної освіти здійснюється його засновником та уповноваженим ним органом – гуманітарним відділом Миронівської міської ради.

8.2. Безпосереднє керівництво роботою закладу  дошкільної освіти здійснює його завідувач, який призначається і звільняється з посади засновником або уповноваженим ним органом – гуманітарним відділом Миронівської міської ради з дотриманням чинного законодавства.

8.3.Завідувач закладу  дошкільної освіти :

 • здійснює керівництво і контроль за діяльністю закладу дошкільної освіти, діє від імені закладу, представляє його в усіх державних та інших органах, установах і організаціях, укладає угоди з юридичними та фізичними особами;
 • розпоряджається в установленому порядку майном і коштами закладу дошкільної освіти; відповідає за дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріально-технічної бази закладу;
 • приймає на роботу та звільняє з роботи працівників закладу дошкільної освіти ;
 • видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження, контролює їх виконання;
 • формує штатний розклад у межах затвердженого фонду заробітної плати;
 • контролює організацію харчування та медичного обслуговування дітей;
 • затверджує правила внутрішнього трудового розпорядку, посадові інструкції працівників за погодженням із профспілковим комітетом;
 • забезпечує дотримання санітарно-гігієнічних, протипожежних норм і правил техніки безпеки, вимог безпечної життєдіяльності дітей і працівників;
 • відповідає за реалізацію завдань дошкільної освіти, визначених Законом України «Про дошкільну освіту», та забезпечення рівня дошкільної освіти у межах державних вимог до її змісту і обсягу;
 • контролює відповідність застосованих форм, методів і засобів розвитку, виховання і навчання дітей їх віковим, психофізіологічним особливостям, здібностям і потребам;
 • підтримує ініціативу щодо вдосконалення освітньої роботи, заохочує творчі пошуки, дослідно-експериментальну роботу педагогів;
 • організовує різні форми співпраці з батьками або особами, які їх замінюють;
 • щороку звітує про свою діяльність на загальних зборах колективу закладу дошкільної освіти та батьків або осіб, які їх замінюють.

8.2. Колегіальним постійно діючим органом управління закладу дошкільної освіти є педагогічна рада.

До складу педагогічної ради входять: завідувач, педагогічні та медичні працівники, інші спеціалісти; можуть входити голови батьківських комітетів, фізичні особи, які надають освітні послуги у сфері закладу дошкільної освіти за наявності ліцензії. На засідання педагогічної ради можуть бути запрошені представники громадських організацій, педагогічні працівники закладів загальної середньої освіти, батьки або особи, які їх замінюють. Особи, запрошені на засідання педагогічної ради, мають право дорадчого голосу.

Головою педагогічної ради є завідувач закладу дошкільної освіти. Педагогічна рада обирає зі свого складу секретаря на навчальний рік.

Педагогічна рада закладу дошкільної освіти:

 • оцінює результативність реалізації Державної базової програми, хід якісного виконання програм розвитку та корекційно-реабілітаційних програм по кожній віковій групі;
 • розглядає питання удосконалення організації освітнього процесу та корекційно-відновлювальної роботи в закладі дошкільної освіти;
 • визначає план роботи закладу дошкільної освіти та педагогічне навантаження працівників;
 • затверджує заходи щодо зміцнення здоров’я дітей;
 • обговорює питання підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їх творчої ініціативи, впровадження в освітній процес досягнень науки й передового педагогічного досвіду;
 • аналізує проведення експериментальної та інноваційної діяльності у закладі дошкільної освіти;
 • визначає шляхи співпраці закладу дошкільної освіти з сім’єю;
 • розглядає питання морального та матеріального заохочення працівників закладу дошкільної освіти;
 • заслуховує звіти педагогічних працівників, які проходять атестацію;
 • затверджує план підвищення педагогічної (фахової) майстерності педагогічних працівників;
 • розглядає інші питання, визначені Положенням про дошкільний навчальний заклад.

8.3. Органом громадського самоврядування закладу дошкільної освіти є загальні збори колективу дошкільного закладу та батьків або осіб, які їх замінюють, що скликаються не рідше одного разу на рік. Рішення загальних зборів приймаються простою більшістю голосів.

Загальні збори:

 • обирають раду закладу дошкільної освіти, її членів і голову, встановлюють термін її повноважень;
 • заслуховують звіт завідувача закладу дошкільної освіти з питань статутної діяльності закладу, голови ради закладу дошкільної освіти та дають оцінку їх діяльності шляхом таємного або відкритого голосування;
 • розглядають питання освітньої, методичної та фінансово-господарської діяльності закладу дошкільної освіти;
 • погоджують статут, зміни і доповнення до нього;
 • вносять зміни до колективного договору;
 • затверджують основні напрями вдосконалення роботи і розвитку закладу дошкільної освіти .

8.4.У період між загальними зборами діє рада закладу дошкільної освіти, діяльність якої регулюється статутом.

Рада закладу дошкільної освіти організовує виконання рішень загальних зборів, розглядає питання поліпшення умов здобуття дошкільної освіти, зміцнення матеріально-технічної бази, поповнення і використання бюджету закладу дошкільної освіти, вносить пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників освітнього процесу, погоджує зміст і форми роботи з педагогічної освіти батьків; виконує інші функції, що не суперечать чинному законодавству.

До складу ради закладу дошкільної освіти обираються пропорційно представники від педагогічного колективу і батьків або осіб, які їх заміняють. Засідання ради дошкільного закладу є правомірним, якщо в ньому бере участь не менше двох третин її членів.

8.5. У закладі дошкільної освіти може створюватись і діяти піклувальна рада – орган самоврядування, який формується з представників органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, навчальних закладів, організацій, окремих громадян з метою залучення громадськості до вирішення проблем освіти, забезпечення сприятливих умов ефективної роботи закладу дошкільної освіти.

Піклувальна рада (у складі 7-15 осіб) створюється за рішенням загальних зборів. Члени піклувальної ради обираються на загальних зборах закладу дошкільної освіти і працюють на громадських засадах. Очолює піклувальну раду голова, який обирається шляхом голосування на її засіданні з числа членів піклувальної ради. Кількість засідань визначається їх доцільністю, але, як правило, не менше ніж чотири рази на рік.

Основними завданнями піклувальної ради є:

 • співпраця з органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями, закладами освіти, окремими громадянами, що спрямована на поліпшення умов утримання дітей у закладі дошкільної освіти;
 • сприяння зміцненню матеріально-технічної, культурно-спортивної, корекційно-відновлюваної, лікувально-оздоровчої бази закладу дошкільної освіти;
 • сприяння залученню додаткових джерел фінансування закладу дошкільної освіти;
 • сприяння організації та проведення заходів, спрямованих на охорону життя та здоров’я учасників освітнього процесу;
 • організація дозвілля і оздоровлення дітей та працівників закладу дошкільної освіти;
 • стимулювання творчої праці педагогічних працівників;
 • всебічне зміцнення зв’язків між родинами дітей та закладом дошкільної освіти;
 • сприяння соціально-правовому захисту учасників освітнього процесу.

ІХ. Організація роботи з охорони праці

9.1. Дошкільний заклад у своїй діяльності з питань охорони праці керується чинним законодавством, нормативно-правовими актами.

9.2. У закладі дошкільної освіти на основі Типових положень розробляється Положення про службу з охорони праці, Положення про організацію роботи з охорони праці, Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, Положення про впровадження та удосконалення системи управління охороною праці в закладі.

9.3. Відповідно до Закону України про охорону праці у закладі з метою забезпечення пропорційної участі працівників у вирішенні будь-яких питань безпеки, гігієни праці та виробничого середовища за рішенням трудового колективу може створюватися комісія з питань охорони праці.

9.4. Організація роботи з охорони праці покладається на завідувача закладу дошкільної освіти.

9.5. Відповідальним за дотримання здорових і безпечних умов, норм і правил безпеки, виробничої санітарії, пожежної безпеки, проведення інструктажів з охорони праці на робочому місці з педагогами призначається методист.

9.6. Відповідальним за проведення заходів щодо запобігання травматизму і професійних захворювань серед обслуговуючого персоналу, дотримання вимог охорони праці, виробничої санітарії, пожежної безпеки під час експлуатації виробничого і енергетичного обладнання, машин, механізмів, проведення інструктажів з охорони праці на робочому місці з обслуговуючим персоналом закладу призначається завгосп.

9.7. У закладі дошкільної освіти створюється служба охорони праці відповідно до Типового положення про службу охорони праці.

9.8. Служба охорони праці підпорядковується безпосередньо завідувачу.

9.9. Служба охорони праці через керівників структурних підрозділів вирішує такі завдання:

 • забезпечення безпеки виробничих процесів, устаткування, будівель та споруд;
 • забезпечення працюючих засобами індивідуального захисту;
 • професійна підготовка і підвищення кваліфікації працівників з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності та відпочинку працюючих.

9.10.Навчання та перевірка знань з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності працівників закладу проводяться в установленому законодавством порядку.

9.11. Організація проведення інструктажів з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності здійснюється відповідно до чинного законодавства.

9.12. У закладі дошкільної освіти відповідно до чинного законодавства розробляються посадові (робочі) інструкції, які погоджуються з профспілкою. Ведуться журнали реєстрації та видачі посадових (робочих) інструкцій.

9.14. У закладі дошкільної освіти відповідно до чинного законодавства розробляються інструкції з охорони праці та безпеки життєдіяльності. Ведуться журнали реєстрації та видачі інструкцій з охорони праці та безпеки життєдіяльності.

9.15. Розслідування та ведення обліку нещасних випадків, що сталися з учасниками освітнього процесу, здійснюється відповідно до Положення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися під час навчально-виховного процесу в закладі.

9.16. Розслідування і облік нещасних випадків, що сталися з працівниками, які працюють на умовах трудового договору або фактично допущені до роботи у закладі дошкільної освіти, здійснюється відповідно до Порядку проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань.

 1. Майно закладу дошкільної освіти

10.1. Відповідно до рішення виконавчого комітету Миронівської міської ради закладу дошкільної освіти передано в оперативне управління земельну ділянк., будівлю, споруди, комунікації, інвентар, обладнання, спортивний та ігрові майданчики та інші матеріальні цінності. Майно закладу дошкільної освіти належить йому на правах, визначених Законом України «Про дошкільну освіту» та іншими нормативно-правовими актами.

10.2. Вимоги до матеріально-технічної бази закладу дошкільної освіти визначаються відповідними будівельними та санітарно-гігієнічними нормами і правилами, а також Типовим переліком обов’язкового обладнання дошкільного закладу, у тому числі корекційних, навчально-наочних посібників, іграшок, навчально-методичної, художньої та іншої літератури.

ХІ. Фінансово-господарська діяльність закладу  дошкільної освіти

11.1. Фінансово-господарська діяльність закладу дошкільної освіти здійснюється відповідно до Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», законів про бюджет, власність, місцеве самоврядування, інших нормативно-правових актів та його статуту.

11.2. Фінансово-господарська діяльність закладу дошкільної освіти провадиться на основі кошторису, який складається і затверджується відповідно до законодавства.

11.3. Джерелами фінансування закладу дошкільної освіти є:

 • кошти засновника;
 • кошти бюджету у розмірі, передбаченому нормативами фінансування;
 • кошти спеціального фонду місцевого бюджету:
 • надходження від надання платних послуг, які передбачені чинним законодавством України;
 • доходи від оренди приміщень, споруд, обладнання для провадження освітньої діяльності за погодженням із засновником;
 • кошти від фізичних та юридичних осіб, гранти та дарунки (у вартісному обрахунку), одержані на конкретну мету;
 • кошти єдиного цільового фонду міської ради;
 • благодійні внески фізичних та юридичних осіб;
 • інші надходження, не заборонені законодавством України.

11.4. Порядок ведення діловодства і бухгалтерського обліку в закладі дошкільної освіти визначається законодавством України, нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України та інших центральних органів виконавчої влади, до сфери управління яких належить дошкільний заклад. За рішенням засновника дошкільного закладу бухгалтерський облік може здійснюватися самостійно або через централізовану бухгалтерію гуманітарного відділу.

11.5. Закладу дошкільної освіти за погодженням із засновником має право:

 • придбавати, орендувати необхідне йому обладнання та інше майно;
 • отримувати благодійну допомогу від установ, організацій або фізичних осіб;
 • здавати в оренду приміщення, споруди, обладнання юридичним та фізичним особам для впровадження освітньої діяльності згідно із законодавством України.

Оренда приміщень допускається, якщо вона не погіршує умов перебування вихованців та роботи педагогічних працівників.

11.6. Статистична звітність про діяльність дошкільного закладу здійснюється відповідно до законодавства.

11.7. За рішенням засновника бухгалтерський облік дошкільного закладу здійснюється самостійно або через центральну бухгалтерію управління освіти, молоді та спорту.

ХІІ. Контроль за діяльністю закладу  дошкільної освіти

12.1. Державний контроль за діяльністю дошкільного закладу, здійснюють МОН України, інші центральні органи виконавчої влади, яким підпорядкований дошкільний заклад, обласна державна адміністрація, органи місцевого самоврядування та підпорядковані їм органи управління освітою.

12.2. Основною формою контролю за діяльністю дошкільного

закладу є державна атестація, яка проводиться не рідше одного разу на десять років у порядку, встановленому МОН України, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері освіти.

12.3. Контроль за дотриманням державних вимог щодо змісту, рівня й обсягу дошкільної освіти здійснюється місцевими органами виконавчої влади.

12.4. Зміст, форми та періодичність контролю, не пов’язаного з освітнім процесом, встановлюється засновником дошкільного закладу відповідно до законодавства України.

ХІІІ. Реорганізація або ліквідація закладу  дошкільної освіти

13.1. Припинення діяльності дошкільного закладу відбувається шляхом реорганізації (злиття, приєднання, розділення, виділення, перетворення) чи ліквідації в порядку, встановленому законодавством України.

13.2. Рішення про ліквідацію та реорганізацію дошкільного закладу приймає засновник або суд, за згодою трудового колективу.

13.3. Засновник може своїм рішенням тимчасово припинити роботу дошкільного закладу, а також анулювати рішення про його функціонування у випадках, якщо перебування в ньому загрожує життю, фізичному і психічному здоров’ю дітей та їх емоційному комфорту. Рішення про припинення роботи дошкільного закладу може бути оскаржено у встановленому чинним законодавством порядку.

13.3. Ліквідація проводиться ліквідаційною комісією, призначеною засновником, а у випадках ліквідації за рішенням суду – ліквідаційною комісією, призначеною цим органом.

З часу призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження щодо управління дошкільним закладом.

13.4. У випадках реорганізації права та зобов’язання дошкільного закладу переходять до правонаступників відповідно до чинного законодавства України.

13.5. При реорганізації чи ліквідації дошкільного закладу ліквідаційною комісією вирішується питання щодо:

 • забезпечення вихованцям дошкільного закладу можливості подальшого отримання дошкільної освіти відповідно до чинного законодавства України;
 • оцінки наявного майна дошкільного закладу;
 • складання ліквідаційного балансу і представлення його засновнику.

Засновник приймає рішення щодо майна, що залишилось. Працівникам

дошкільного закладу гарантується дотримання їх прав та інтересів відповідно до Кодексу законів про працю.

13.6.Скасування державної реєстрації позбавляє дошкільний навчальний заклад статусу юридичної особи і є підставою для вилучення його з державного реєстру. Дошкільний заклад вважається ліквідованим з дня внесення до державного реєстру запису про припинення його діяльності. Такий запис вноситься після затвердження ліквідаційного балансу відповідно до вимог господарського Кодексу.

13.7. Оголошення про реорганізацію чи ліквідацію дошкільного закладу або припинення діяльності підлягає опублікуванню реєструючим органом місцевого самоврядування протягом 10 днів з дня припинення діяльності дошкільного закладу.